เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ผลัดค่ำ)
บริษัท : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือน พัฒธิยะ บุปผา : หัวหน้าชุด
พลเรือนประคอง ฆ้องจันดา พลเรือน จันทา พาทอง พลเรือน เสนาะ จวังคโส
พลเรือน มานะ จำปางาม พลเรือน สุรัตน์ รัตนศิล พลเรือน วิชัย บัวสา
พลเรือน สมชาย ศรีอรุณ