เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ผลัดค่ำ)
บริษัท :….

หัวหน้าชุด : หัวหน้าชุด
พนักงาน คนที่ 1 พนักงาน คนที่ 2 พนักงาน คนที่ 3
พนักงาน คนที่ 4 พนักงาน คนที่ 5 พนักงาน คนที่ 6
พนักงาน คนที่ 7