แม่บ้าน

Apr 12, 01:59 PM


แม่บ้าน
บริษัท : คลีนเวฟ จำกัด
213 ซอยโชคชัย4 (54) แยก 4 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


นาง ดวงกมล มากคง : หัวหน้าแม่บ้าน
นาง หงษ์ มโนรัตน์
นาง ลักษณา จัดดัด
นางสาว สุรินทร์ วงค์ทำเนียบ
นาง กันยาวีร์ บุญเย็น
นาง มาลี บัวจันทร์
นาง ทองใบ สุนทรโวหาร
นาง บรรทม โครรหาซาว
นาง บุญล้อม เสาร์เอี่ยม
นาง ลัดดา พุทธนารายณ์
นาง วารดี หอมเมือง
นาง สุธิตา สอนรมย์
นาง ปรียนันท์ เถาพันธ์