ตำแหน่ง : นักพัฒนานวัตกรรม

สังกัด : ฝบอ./สอร.

วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์ : HTTP, English, Adobe Photoshop, Database

Projects : S3EE (System & Service for Satellite Ephemeris Estimation)