ตำแหน่ง : รอง ผสทอภ.

วุฒิการศึกษา : ป.เอก

สาขา : Ph.D(Ecology & Remote Sensing)

สถาบัน : Université Paul Sabatier Toulouse, France

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรป่าไม้ และระบบนิเวศวิทยา