ตำแหน่ง : วิศวกร

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

สาขา : วศ.บ.(โทรคมนาคม)

สถาบัน : สถบ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม

Name : Mr.Jayranan Plaidoung

Projects : VOSSCA