ตำแหน่ง : วิศวกร

วุฒิการศึกษา : ป.โท

สาขา : วศ.ม.(ไฟฟ้า)

สถาบัน : สถบ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม

Name : Ms.Pantippa Boonsompong

Projects : VOSSCA