ตำแหน่ง : วิศวกร

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

สาขา : วศ.บ.(ไฟฟ้าสื่อสาร)

สถาบัน : สถบ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม

Name : Ms.Jarunee Kunjan

Projects : WATER