ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีอวกาศ

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

สาขา : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบัน : มรภ.สวนสุนันทา

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม

Name : Mr.Athit Sirikhant

Projects : VOSSCA