ตำแหน่ง : วิศวกร

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

สาขา : วศ.บ.(ไฟฟ้า)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม

Name : Mr.Seksan Jaturat

Projects : EMERALD