ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีอวกาศ

วุฒิการศึกษา : ป.โท

สาขา : วท.ม.(ระบบสารสนเทศปริภูมิฯ)

สถาบัน : จุฬาลงกรณ์ฯ

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม