ตำแหน่ง : นักพัฒนานวัตกรรม

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

สาขา : วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบัน : สถบ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม