ตำแหน่ง : รก.หน.ฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ

วุฒิการศึกษา : ป.โท

สาขา : Master in Satellite Communication Systems

สถาบัน : ISAE, France

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม

Name : Mr.Ravit Sachasiri

Projects : VOSSCA