ตำแหน่ง : รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์อวกาศ

วุฒิการศึกษา : ป.โท

สาขา : วศ.ม.(ไฟฟ้า)

สถาบัน : สถบ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม