ตำแหน่ง : นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ/รก.ผอ.สพอ.

วุฒิการศึกษา : ป.โท

สาขา : วท.ม.(วนศาสตร์)

สถาบัน : ม.เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ป่าไม้, RS&GIS