สทอภ. อ้าแขนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วยเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ จำนวน 300 คน เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. และ 15.30 – 16.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตลอดจนชูโอกาสลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ Digital Park!

กิจกรรมดังกล่าว สอดรับกับ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกยังมีเป้าหมายในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งใน ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรม: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ ประกอบกับที่ผ่านมานักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้มีศัพยภาพเพิ่มขึ้น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หน่วยงานที่มีที่ตั้งของสำนักงานฯ ที่อยู่ภายในพื้นที่ EEC โดยอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศได้รับการประกาศส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงเปิดพื้นที่ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาสิทธิประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการต่างชาติโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างประเทศร่วมกันผ่านการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ใจกลาง Digital Park อาณาเขตรวมกว่า 800 ไร่ อีกด้วย!