Gistda ลงพื้นที่ในจังหวัดระยอง โครงการสัมมนาพัฒนา ผู้นำท้องถิ่นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน (บวร 4.0) ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ในจังหวััดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ประมวลภาพบรรยากาศ