กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คาดจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดงานมหกรรม EECi Fair กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นว่า การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก จะเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และกำลังคนของประเทศและภูมิภาค ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาทุกมิติของประเทศได้อย่างแท้จริง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในส่วนของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการนำประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
อีกทั้ง อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) ชลบุรี เป็นพื้นที่สร้างและรังสรรค์นวัตกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รวมถึงสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
งานมหกรรม EECi Fair ศรีราชา ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการของภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมและเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park หรือ SKP) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ สทอภ. โดยมีเป้าหมายหลักคือบริหารและจัดการ ทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจระยะไกล เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอวกาศร่วมมือกับชุมชน (Regionalization) ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค และยังเป็นพื้นที่เป้าหมาย และกำหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ หรือ Aerospace
ดังนั้น การจัดงานมหกรรม EECi Fair ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ EECi เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการยกระดับการเป็นที่รู้จักของผู้คนในพื้นที่ ความสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ให้เข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace) มากยิ่งขึ้น กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และการพัฒนาการลงทุน ในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ EEC อาทิ กิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน (บวร 4.0) กิจกรรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกำหนดนโยบายแบบอัจฉริยะ (AIP Platform) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวมในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และมีน้องๆ อาชีวะส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 20 ผลงาน, พิธีเปิด GNSS Innovation Center เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี GNSS พร้อมทั้งการสัมมนาเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยความแม่นยำสูงนิยามใหม่เพื่อสังคมแห่งอนาคต, กิจกรรมการเปิดตัวค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2, การสัมมนาผู้นำชุมชน, การเสวนาเรื่อง พรบ. ส่งเสริมการเกษตรกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ EECi, การเยี่ยมชม GALAXI Lab ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ กิจกรรมสาธิตสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย รวมไปถึงการเปิดพื้นที่จัดแสดงใหม่ของแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยตลอด 4 วัน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้เขตพื้นที่ EEC เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และนำรายได้สู่ชุมชน อีกด้วย ทางจิสด้าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่ EECi จะรู้จักและเข้าใจกรอบการทำงานของ EECi ในด้านต่างๆ
การจัดงานดังกล่าว ทางจิสด้า ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่เข้าร่วมจัดงานและนำเสนอจุดเด่นของจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีโอกาสในการพบปะพูดคุย เพื่อนำไปสู่การร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจในอนาคต

ประมวลภาพบรรยากาศ