กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เข้าร่วมงานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights” เพื่อร่วมส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลตั้งใจพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อ ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – ระยอง เชื่อม 3 สนามบิน การยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางและเมืองการบินของภูมิภาค และการพัฒนาท่าเรือแหลงฉบัง โครงการท่าเรือมาบตะพุดระยะที่ 3 ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Thalalnd 4.0

อีกทั้ง อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) ชลบุรี เป็นพื้นที่สร้างและรังสรรค์นวัตกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รวมถึงสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ประมวลภาพบรรยากาศ