สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการแข่งขัน Pitching Concept Idea ประกวดข้อเสนอโครงการ ของการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV STARTUP 2019 โดยในปีนี้แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นสองหัวข้อได้แก่
1. UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน (Dual use tech): เพื่อพัฒนา UAV สำหรับการใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร (tactical UAV) และนำไปประยุกต์ใช้งานด้านพลเรือนได้
2. UAV ด้าน บรรเทาภัยพิบัติ (Disaster) : เพื่อการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน UAV ด้านการจัดการให้ความช่วยเหลือ ด้านงานติดตามและตรวจสอบ และด้านการสำรวจและประเมินผล
ในการประกวดจะเปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจเท่านั้น ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครที่ผ่านการ Interview Concept Idea และผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมด 16 ทีมด้วยกันโดยแบ่งเป็นด้าน Dual use tech 9 ทีม และด้าน Disaster 7 ทีม ซึ่งแต่ละทีมนั้น จะนำแนวคิด ไอเดียในการพัฒนา UAV ขึ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการแข่งขัน และนำข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการไปปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยึ่งขี้น โดยที่ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบดังนี้

ด้าน Disaster
นวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินเพื่อสนับสนุนระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางน้ำ / อาร์แอนด์ดี เอ็นไว-อินโนเทค
อากาศยานหลายใบพัดสำหรับระบบตรวจจับฝูงชนเพื่อป้องกันการก่อวินาศภัย / top engineering
Drone Delivery for Disaster Relief / Fling
มัลติโดรนเพื่อสนับสนุนภารกิจดับเพลิง / เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส
โดรนอัจฉริยะช่วยชีวิตผู้ประสบภัย / โนวี (2018)

ด้าน Dual use tech
อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่งสำหรับการตรวจความผิดปกติตามแนวถนน / ไอครีเอทีฟซิสเตมส์
การพัฒนา UAV เพื่อสนับสนุนมาตรการจัดการเหตุคุกคามทางอาชญากรรมและปัญหาสุขภาพชุมชน / เดตั้มไลน์
ระบบขนส่งกำลังบำรุงด้านการทหาร / ทามอส
ซอฟท์แวร์สำหรับโดรนในการสร้างแผนที่ 3มิติและระบุตำแหน่งตนเองด้วยคอมพิวเตอร์บนตัวโดรน / โอแซดที โรโบติกส์

การประกวดข้อเสนอโครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ราชเทวี กทม. ซึ่งหลังจากกิจกรรมนี้จะเป็นการ Incubate โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะต่างๆให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันในรอบต่อไป


ประมวลภาพบรรยากาศ