เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ MG Song Mingwu, Deputy Commandant, People’s Liberation Army Information Engineering University และคณะ เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการบริการที่เกิดจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้าน โครงสร้างดาวเทียม อากาศยาน รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบินและอวกาศโดยเฉพาะ รวมถึงรับฟังบรยายเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องสถานี GNSS/CORS ระหว่างสทอภ.กับหน่วยงานจีน เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพพิเศษของดาวเทียมนำทางเป๋ยโต่ว นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพบรรยากาศ