ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดาวเทียมกับการพัฒนาประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างโอกาสให้เข้าใจเทคโนโลยีดาวเทียมในปัจจุบัน ในการนี้ คณะได้เรียนรู้และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ปฎิบัติงานจริง ในเรื่องของดาวเทียมและการบำรุงรักษา การวางแผนการถ่ายภาพดาวเทียม การรับสัญญาณและการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม


ประมวลภาพบรรยากาศ