ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะ BOI and representatives of the European Industry ในครั้งนี้คณะได้รับความรู้ จาก สทอภ ทางวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านกาพัฒนา การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณ การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม ทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ คณะยังให้ความสนใจเยี่ยมชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ ด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ


ผู้รายงาน นางดวงหทัยกานต์ ครสิงห์
E-Mail : duanghataikan@gistda.or.th
ฝ่ายธุรการและการคลัง