ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในครั้งนี้ ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณ การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม ทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ คณะยังให้ความสนใจเยี่ยมชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ ด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ


ผู้รายงาน นางดวงหทัยกานต์ ครสิงห์
E-Mail : duanghataikan@gistda.or.th
ฝ่ายธุรการและการคลัง