ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทย เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ได้พิจารณาเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (Aerospace) ของไทยซึ่งจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและผลักดันให้มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและร่วมผลักดัน อุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนอากาศยานและอวกาศให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2016 ณ เมืองนาโกย่า และเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-16 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเข้าร่วมศึกษาดูงานฯ รวมทั้งสิ้น 26 ท่าน
ประมวลภาพบรรยากาศ

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ