ตามที่ สอร. ดำเนินกิจกรรม Ignite Gen 3 ภายใต้โครงการ จัดตั้งห้องปฎิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม GISTDA’s Satellite Structure and Development Laboratory โดยรับนักศึกษาฝึกงานมาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาและออกแบบพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม รวมถึงด้านวิชาการและงานวิจัยต่างๆ
ทั้งนี้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำเสนอผลงานในระยะสุดท้าย เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดตั้งห้องปฎิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม GISTDA’s Satellite Structure and Development Laboratory ที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับ และยังเป็นการพัฒนา สร้างแรงบรรดาใจให้กับนักศึกษา ในการเรียนรู้โครงการต่างๆที่มีความหลากหลายภายใต้การดูแลกำกับของการจัดการตั้งห้องปฎิบัติการ นำองค์ความรู้ที่เรียนมาต่อยอด และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคตได้


ประมวลภาพบรรยากาศ