ความเป็นมา
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้เกิด การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
GISTDA – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย สทอภ. ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ จัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประจำทุกปี และ ปี 2557 สทอภ. และสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 : GEOINFOTECH 2014 ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม.
กิจกรรมของงาน GEOINFOTECH 2014 นอกเหนือจากการนำเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัยแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การแข่งขันการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน การแสดงนิทรรศการทั้งภาครัฐและเอกชน และการจับของรางวัลต่างๆ มากมาย เป็นต้น
ในโอกาสนี้ สทอภ. ขอเชิญท่านและผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ส่งบทความวิชาการและผลงานวิจัย แสดงนิทรรศการและเข้าประชุมวิชาการฯ โดยในส่วนของการประชุมวิชาการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในสาขาต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
เนื้อหาการประชุม
ความก้าวหน้าและการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
บทบาทและความพร้อมของประเทศประเทศไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการก้าวสู่อาเซียน
การพัฒนาและประยุกต์ เครื่องมือ แบบจำลอง อัลกอริทึมและเทคนิคใหม่ๆ ด้านภูมิสารสนเทศ
การสำรวจรังวัดและการบริการเชิงตำแหน่ง (GNSS & Location Based Service)
เป้าหมาย
ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชน ทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ประมาณ 700 คน

สถานที่จัดการประชุม
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาจัดการประชุม
ระหว่างวันพุธที่ 12 – วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรม
การบรรยายพิเศษ และเสวนา โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
การนำเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา
การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (G-CON 2014)
การแข่งขันการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน (GMC 2014)
การแสดงนิทรรศการโดยหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน รวมทั้งการประกวดคูหานิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ