วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA จังหวัดชลบุรี ในงาน Startup Thailand 2017 ระดับภูมิภาค (ชลบุรี)โอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจของคุณสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ได้มีการประกวด“STARTUP THAILAND LEAGUE” และ “STARTUP THAILAND PITCHING CHALLENGE 2017“ในระดับรอบภูมิภาค เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของประเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ในฐานะที่เป็นStartup ที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และมีเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประมวลภาพบรรยากาศ