คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกิจการอวกาศและไซเบอร์ สำนักปลัดกระทรวงกละโหม เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อรับทราบภารกิจการปฏิบัติการดาวเทียมเนื่องจาก สทอภ. เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ องค์ความรู้และบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ พร้อมที่จะร่วมมือและให้การสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงกละโหม เพราะปัจจุบันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘ และ แผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกิจการอวกาศและไซเบอร์จึงได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณจากดาวเทียม การประมวลผลภาพถ่าดาวเทียม ห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศ เพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและ สนับสนุนอุตสาหกรรม การบินและอวกาศด้านการผลิตและซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน เพื่อรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้สารสนเทศในด้านความมั่นคง ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน ในการพัฒนาขีดความสารมารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป

ประมวลภาพบรรยากาศ