หลังจากที่ได้มีการจัดอบรมเสริมความรู้ทางด้านการเขียนแผนการธุรกิจ หรือ Business Model Canvas ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขันเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเขียนแผนการธุรกิจให้กับโครงการของแต่ละทีมแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการนำเสนอให้เพิ่มขึ้น จึงได้มีการจัดอบรมการนำเสนอและการพูด โดย พชร ยงจิระนนท์ โค้ชด้านการพูดและการ Presentation เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการ Presentation เกี่ยวกับโครงการของทีมผู้เข้าแข่งขันในที่สาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของตน โดยมุ่งเน้น การเพิ่มความมั่นใจในการพูดต่อหน้ากลุ่มคน เข้าใจหลักนำเสนออย่างมืออาชีพ สร้างบุคลิกภาพและคุณภาพในการนำเสนอเพิ่มให้เห็นผลอย่างชัดเจน อีกทั้งยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่จะช่วยกันส่งเสริมทักษะการพูด ซึ่งหลังจากการอบรมก็ได้มีการจำลองสถานะการในการนำเสนอโครงการของตนเองเพื่อเป็นการฝึกซ้อม พร้อมรับคำแนะนำในการแก้ไข พัฒนาและปรับปรุงการนำเสนอจากวิทยากร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างทีมผู้เข้าแข่งขันอีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ