เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NSPO เพื่อรับทราบข้อมูลอุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศไทย โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างสทอภ. และ NSPO ถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบ multi-mission ground การบริหารจัดการอาคาร AIT และระบบ satellite data analysis เป็นต้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งการพูดถึงประเด็นของทิศทาง space policies ในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมพื้นที่ซึ่งอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศเป็นนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการบิน และอวกาศ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกัน อีกทั้งสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ