ดำเนินมาถึงขั้นสุดท้ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในส่วนของการให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ UAV จากวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์ อีกทั้งยังผ่านการใช้งานจริง โดยภายในงานจะมีการอบรมให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน UAV ปัญหาระหว่างการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานจริง และมีการให้คำแนะนำและการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน UAV ระหว่างวิทยากร ผู้เข้าอบรมเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและพัฒนา UAV ของผู้เช้าแข่งขันให้สามารมใช้งานได้ดียิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมสู่การแข่งขัน Pitching ครั้งที่ 1 ประกวดข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 24-25 พ.ค. 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ประมวลภาพบรรยากาศ