ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานและเยื่ยมชมภารกิจของสทอภ. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดาวเทียม และข้อมูลสารสนเทศเตรียมพร้อมกับการเติบโตการขยายตัวเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศโดยเฉพาะ ตามหลักยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เป็นการผลักดันอีกทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศต่อไปในอนาคต
อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศ เพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและ สนับสนุนอุตสาหกรรม การบินและอวกาศด้านการผลิตและซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งได้รับมาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มาตรฐาน AS9100 เป็นแห่งแรกของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย รวมถึงองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประมวลภาพบรรยากาศ