ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก NRSI ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้าน โครงสร้างดาวเทียม อากาศยาน รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ อีกทั้งยังมีการหารือในเรื่องของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการใช้ Remote Sensing ในเชิงนโยบายและการบังคับใช้กฏหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคตร่วมกันอีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ