เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานและเยื่ยมชมภารกิจของสทอภ. ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต ห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศ เพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและ สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ห้องปฏิบัติการ SOAR การพัฒนาระบบน่านฟ้าในการจัดระเบียบเส้นทางการบิน และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ เสริมสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนรุ่นใหม่ โซน EEC ระบบที่วิเคราะห์สามารถคาดการณ์ในการเติบโตการขยายตัวเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นการวางแผน วิเคราะห์ถึงผลกระทบ และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรต่างเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการสู่การเป็น Smart city ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC ซึ่งมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ