วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของ GISTDA รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ โครงการพัฒนาเพื่อการวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม การรับสัญญาณ และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ ในโซน GNSS Innovation Center (GINNO) การพัฒนาระบบ GNSS และสร้างแผนที่ 3D Map ความแม่นยำสูง รองรับเทคโนโลยีรถยนต์อัฉริยะไร้คนขับ เป็นหนึ่งใน GNSS Frontier Research เป็นการผลักดันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแห่งอนาคต เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพบรรยากาศ