เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 193 จากศูนย์อบรมตำรวจภาค 2
ในระดับพื้นที่ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว)
เข้าศึกษาดูงานและเยื่ยมชมภารกิจของสทอภ. ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ
ความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศในพื้นที่ EEC ระบบที่วิเคราะห์สามารถคาดการณ์ในการเติบโตการขยายตัวเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC
เป็นการวางแผน วิเคราะห์ถึงผลกระทบ และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรต่างเพื่อการพัฒนาการสนับสนุนข้อมูลทางด้านการจราจร อาชญากรรม ประชากร ระบบวงจรปิด CCTV ในการจัดทำระบบการตัดสินใจแบบองค์รวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและร่วมมือกันต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการใช้การทำงานในอนาคตอีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ