เนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาบุคลากรมีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างกำลังคน รวมถึงนำศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นคณะผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ดังนั้นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมมือกับจังหวัดชลบุรี สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9 และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ”สัมมนาผู้บริหารการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม” โดยมีการเชิญคณะผู้บริหารการศึกษาและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังกว่า 100 ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันหารือถึงแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของระบบการเรียนการสอน การพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาบุคลากรในอนาคตต่อไป โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประมวลภาพบรรยากาศ