ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ GISTDA ให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดินเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพร้อมคณะ นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ และร่วมพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้าง “EECi เมืองนวัตกรรมใหม่” พร้อมลงหลัก-สร้างฐาน นำพาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ซึ่ง GISTDA ได้เข้าร่วมพื้นที่ขนาด 72 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศ พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพัฒนาด้านการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โครงการภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)จะเริ่มก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรมซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

ทั้งนี้ GISTDA ได้เล็งเห็นถึงพื้นที่ศักยภาพของ EECi จึงพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนและดึงดูดการใช้นวัตกรรมขึ้นในพื้นที่ ภายใต้ชื่อ Space Innopolis ซึ่งจะประกอบด้วย
1) นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ เพดานบินสูง(HAP UAV)
2) นวัตกรรมระบบดำทางด้วยดาวเทียมความแม่นยำสูง (GNSS)
และ 3) NQI Aerospace โดยเบื้องต้น ได้มีความร่วมมือขับหน่วยงานพันธมิตร ภาคเอกชน
ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองการใช้นวัตกรรมต้นแบบด้าน GNSS เช่น เกษตรอัจฉริยะ การก่อสร้างและสำรวจ การทำแผนที่ 3 มิติ เป็นต้น ในรูปแบบของสนามทดลอง และพื้นที่ทดสอบและสาธิต จากนั้นจะดึงเครือข่ายนักลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อใช้งานจริง ต่อไป


ประมวลภาพบรรยากาศ