ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดย นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และเจ้าหน้าที่ สทอภ. ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประมวลภาพบรรยากาศ