เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และคณะจำนวน 40 ท่าน โดยมีนายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการบรรยายเกี่ยวกับโครงการ digital park thialand และนวัตกรรมการบินและอวกาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ซึ่งทาง สทอภ. ให้การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูง  เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart  Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ EECi อย่างยั่งยืน อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบินและอวกาศโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน Aerospace Industries อีกทั้งรองรับการเกิดขึ้นของนวัตกรรมและบูรณาการการนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย อันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้มั่นคงอีกด้วย อีกทั้งเข้าเยี่ยมชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้าน โครงสร้างดาวเทียม อากาศยาน รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ


ประมวลภาพบรรยากาศ