ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งตั้งอยู่ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการบริการที่เกิดจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อีกทั้งเข้าศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) บนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ ประกอบกับมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน โดยเป้าหมายตามแผนการลงทุนที่วางไว้ทั้งภาครัฐและเอกชน และการประยุกต์ใช้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่และจังหวัด มาจัดการเชิงพื้นที่และการวางแผนเมืองยุคใหม่เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไป มุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ประมวลภาพบรรยากาศ