ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ. หรือ GISTDA) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยและคณะ ได้แก่
1. H.E. Mr. Evgeny Tomikhin, Ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of Thailand
2. Mr. Stepan Golovin, Counsellor
3. Mr. Alexey Salnikov, Second Secretary
4. Mr. Maxim Ionkin, Second Secretary
เข้ารับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการบินและอวกาศการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของ GISTDA
โดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “Yuri Gagarin…Life and Legacy” นักบินอวกาศรัสเซียคนแรกของโลก
ซึ่งทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจและร่วมรับรู้ถึงความสำเร็จกว่าจะได้มาเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลก
เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและรัสเซียร่วมจัดนิทรรศการนี้ขึ้น อยู่ภายใน Space Inspirium
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ด้าน Aerospace AS9100D เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลักดันอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศ
เข้าเยี่ยมชม SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการร่วมมือ แนวทางการผลักดันด้านการศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคตร่วมกันอีกด้วย




ประมวลภาพบรรยากาศ