ในวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2563 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 75 คน ได้เข้าใช้บริการและเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอากาศยาน ณ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ “กาแลคซี่” GALAXI (GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation) โดยภารกิจมุ่งเน้นด้านการให้บริการทดสอบแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
ช่วยสนับสนุนงานวิจัย และการศึกษาพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคตในการพัฒนากำลังคน เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศ
ประมวลภาพบรรยากาศ