ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 คณะจากสถาบันยานยนต์ ผู้แทนจากบริษัท และผู้ที่สนใจ จำนวน 45 ท่านเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Aerospace ซึ่งเป็นโครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยานนั้น
- โดยเยี่ยมชม “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานด้าน Aerospace AS9100D เป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยภารกิจมุ่งเน้นด้านการให้บริการทดสอบแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ช่วยสนับสนุนการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ SOAR หรือ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน
- และเดินทางดูงานที่บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ รับฟังแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน
ประมวลภาพบรรยากาศ