ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 60 ราย เข้ารับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูล และฟังการบรรยายในด้านการบินและอวกาศที่สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ โดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ทราบถึงอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของโลกและอวกาศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ที่น่าสนใจ เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอวกาศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านโลจิสติกส์ได้อย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป
ประมวลภาพบรรยากาศ