ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง อว. เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายบทบาทภารกิจของ GISTDA โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการ GISTDA และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะให้การต้อนรับ
GISTDA เป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศ หรือ Space Industry ของประเทศ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 10 New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทยที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งการกระจายรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคม
โดยการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะมอบนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญแล้ว ยังได้เยี่ยมชมแล็บด้านการออกแบบ ผลิต และทดสอบวัสดุด้านการบินและอวกาศ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล แล็บปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง GISTDA สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่สนับสนุนการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขและสิ่งกีดขวาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และออกแบบการใช้ทางวิ่งคู่ขนาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอากาศยานของท่าอากาศยานต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงและรองรับอุตสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยวได้ รวมถึงอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม หรือ อาคาร AIT ที่ทันสมัยมีมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมเล็กของประเทศ และสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมของโลกในอนาคตด้วย
#gistda #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #อวกาศใกล้ตัว #spaceandgi #mhesi #อว
ประมวลภาพบรรยากาศ