“งานอินเตอร์แมคและซับคอน ไทยแลนด์ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่สอดรับกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ งานนี้จะตอบโจทย์ทั้งหมดที่อุตสาหกรรมไทยต้องการสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะไปสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมในอนาคต ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ระบบการขนส่งสินค้า การตลาดและการบริหารจัดการ นอกเหนือจากการปรับตัวของผู้ประกอบการและมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลแล้ว การสนับสนุนวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ถือได้ว่าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต คือ ฟันเฟืองที่สำคัญในอนาคตของไทยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือ GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในงาน Subcon Thailand 2020 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กันยายน 2563 โดยมีเนื้อหานำเสนอเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ GALAXI มีภารกิจในการให้บริการทดสอบวัสดุโครงสร้าง หรือวัสดุของอากาศยาน ทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยาน ถือเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระ (independent laboratory) แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ให้บริการประเภทนี้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าการเป็นผู้ให้บริการทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน AS9100 ด้วย ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการ GALAXI ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน AS9100D แล้ว จึงถือ GISTDA เป็นหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ แสดงถึงความพร้อมขององค์กรในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย รวมทั้ง GISTDA มีการผลักดันให้ผู้ประกอบการในด้านการบินและอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยมีบริษัท J-FOX ที่ผลิตเครื่องบินเล็กสัญชาติไทยซึ่งมีความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับ GISTDA ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการตัวอย่างที่ทาง GISTDA ผลักดันให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศอย่างแท้จริง
ประมวลภาพบรรยากาศ