อว.จัดกิจกรรมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่…สู่…คนไทยมีดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมผู้นำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 300 คน และนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานของ อว.
ซึ่งรวมถึงอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือเรียกว่า Space Krenovation (SKP) ภายใต้การกำกับของสทอภ. (GISTDA) ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นั้น
ในการนี้ GISTDA ได้นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศ และภารกิจที่เกิดขึ้นในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้แก่คณะนักศึกษา โดยมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ด้าน Aerospace AS9100D เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลักดันอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศ เข้าเยี่ยมชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศในการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ อาคาร Space Centrarium อาทิ ห้องปฏิบัติการการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ
National Space Exploration (NSE) และห้องปฏิบัติการ Micro satellite ศูนย์ออกแบบ ประกอบและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศ และภูมิสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นงานวิจัย หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
ประมวลภาพบรรยากาศ