Lloyd’s register ประกาศรับรองมาตรฐาน AS9100D หรือ “ระบบการจัดการคุณภาพ – ข้อกำหนดสำหรับองค์กรการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ” ให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
เพื่อแสดงความพร้อมขององค์กรในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มีการขยายผลในเรื่องมาตรฐานเพื่อรองรับการ “ทดสอบดาวเทียม” ซึ่งเป็นองค์กรเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้
รวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทย
เป็นฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการบินและอวกาศเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศอย่างแท้จริง
ประมวลภาพบรรยากาศ