ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (สศด.) มีความร่วมมือกับ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งศูนย์ “Thailand 5G Ecosysyem Innovation Center (5G EIC)” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าวฮิลล์)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศและทดสอบนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ผู้พัฒนาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนและพัฒนานวัตกรรม 5G นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G
ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเข้าดูงานหารือกับบริษัท D.T.C. Enterprise Co., Ltd. ได้ดำเนินการประยุกร์ใช้เทคโนโลยี GNSS ในอุตสาหกรรมคมนาคมและการขนส่งอย่างต่อเนื่อง หารือศึกษาต้นแบบ แนวทางส่งเสริม สร้างความร่วมมือ และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบุตำแหน่งความละเอียดสูง ให้เกิดการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างวงกว้างในประเทศไทย
ประมวลภาพบรรยากาศ